تبلیغات
آموزش قواعد عربی دبیرستان - نواسخ
 
آموزش قواعد عربی دبیرستان
اُطلُب العلمَ
درباره وبلاگ


متن وترجمه وقواعد عربی دوره دبیرستان همه رشته ها وپایه ها

مدیر وبلاگ : محمدرضا علی پور ایوری
شنبه 12 اسفند 1391 :: نویسنده : محمدرضا علی پور ایوری

 نواسخ : عواملی هستند که در ابتدای جمله های اسمیه قرار می گیرند(می آیند) در اعراب مبتدا یا خبر تأثیر نی گذارند وآن را تغییر می دهند وبه چهار دسته تقسیم می شوند عبارتند

1)افعال ناقصه(کان وأخواتها)

2) حروف مشبهه بالفعل(إنَّ وأخواتها)

1)افعالمقاربه(کاد وأخواتها)

4) لا :لای نفی جنس

1-افعال ناقصه : یكـﯽ از دلایل ناقصه بودن آن ها این است كه با دیگر افعال فرق دارند : نیازﯼ به فاعل ندارند ، داراﯼ اسم و خبرند ، گاهـﯽدر تمام زمان ها صرف نمـﯽ شوند (مانند لـَیْسَ) و ..

درابتای جمله هاﯼ اسمیه می آیندواسم خودرا(مبتدارا) مرفوع، خبرخود را(خبر را) منصوب می کنند این افعال عبارتند ازكان (بود) :

كانَ (ماضـﯽ) ، یَكونُ (مضارع) ، كـُنْ (امر)

لـَیْسَ (نیست) : فقط ماضی دارد

صارَ (شد، گشت، گردید) صارَ(ماضـﯽ) ، یَصیرُ(مضارع) ، صِرْ(امر)

أصْبَحَ (شد، گشت، گردید) : أصْبَحَ (ماضـﯽ) ، یُصْبـِحُ(مضارع) ، أصْبـِحْ (امر)

مادامَ (تا زمانـﯽ كه)

1- با اضافه شدن افعال ناقصه به جمله هاﯼ اسمیه ، به مبتدا اسم افعال ناقصه و به خبر، خبرافعال ناقصه مـﯽ گوییم .

2- با اضافه شدن این افعال برسرجمله هاﯼ اسمیه ، به اسمیه بودن آن ها لطمه اﯼ وارد نمـﯽ شودهم چنان اسمیه باقـﯽ مـﯽ ماند .

3- چون این افعال برسرجمله هاﯼ اسمیه وارد مـﯽ شوند ، تمام ویژگـﯽ هایـﯽ كه پیش تربراﯼ این جمله ها برشمردیم (مانند جابه جا شدن مبتدا و خبر) در آن ها نیز وجود دارند . مانند : كان فی الصف تلمیذٌ . (كان : از افعال ناقصه ، فی الصف : جار و مجرور به اعراب ظاهرﯼ و اصلـﯽ و شبه جمله خبر مقدم كان و محلاً منصوب ، تلمیذٌ : اسم مؤخركان و مرفوع به اعراب ظاهرﯼ و اصلـﯽ )

4- خبراین جمله ها نیزبه هرسه صورت می آید :

الف- مفرد : كانَ الله ُ عالماً: خبرمفرد كان و منصوب به اعراب ظاهرﯼ و اصلـﯽ

ب- جمله : كان التلمیذ ُ یَكتبُ دَرسَهُ . جمله ﯼ "یكتب درسَه" : جمله ﯼ فعلیه ، خبركان و محلاً منصوب

ج- شبه جمله : كانَ بیَدی كتابٌ . (دردستم كتابـﯽ بود.) كان : ازافعال ناقصه ، بیَد : جارومجرور تقدیراً و شبه جمله خبرمقدم كان و محلا ًمنصوب ، ی : مضاف إلیه و محلا ً مجرور، كتابٌ : اسم مؤخركان ومرفوع به اعراب ظاهرﯼ و اصلـﯽ .

كانتْ أمامَ المَدرسةِ شَجَرة ٌ . كانت : از افعال ناقصه ، أمامَ : ظرف مكان و منصوب به اعراب ظاهرﯼ و اصلـﯽ و شبه جمله خبر مقدم كانَتْ و محلا ً منصوب(چون شبه جمله است.) ، المدرسة : مضاف إلیه و مجروربه اعراب ظاهرﯼ و اصلـﯽ ، شجرة : اسم مؤخركانت ومرفوع به اعراب ظاهرﯼ و اصلـﯽ

5-همان طور كه افعال معمولـﯽ (غیرناقصه) در جنس با فاعل خود مطابقت دارند ، افعال ناقصه نیز درجنس با اسم خود هماهنگند . مانند : صارَ الطالبُ نَشیطا ً.(دانش آموز، فعال شد.) صارَت الطالبة ُ نَشیطة ً.

6- اسم افعال ناقصه از نظر انواع مانند فاعل است :

الف- اسم ظاهر: كانَت التلمیذة ُعالمة ً. التلمیذة : اسم كانت و مرفوع به اعراب ظاهرﯼ و اصلـﯽ (اسم ظاهر)

ب- ضمیر بارز: كـُنْت َ عالما ً. كنتَ : از افعال ناقصه و اسم آن ضمیر بارز تَ

ج- ضمیر مستتر : علیّ ٌ كانَ مُؤدّبا ً .(علـﯽ مؤدّب بود .) كان : از افعال ناقصه و اسم آن ضمیرمستتر هُوَ

2) افعال مقاربه : یكـﯽ از دلایل مقاربه بودن آن ها این است كه بر نزدیکی وشروع کار دلالت می کنند و نیازﯼ به فاعل ندارند ، داراﯼ اسم و خبرند ، ودر تمام زمان ها صرف نمـﯽ شوند (مانندأخذ ,جعلَ ,عسی که فقط ماضی ) و کاد دارای ماضی ومضارع ودرابتدای جمله هاﯼ اسمیه می آیندواسم خودرا(مبتدارا) مرفوع، خبرخود را(خبر را) منصوب می کنند این افعال عبارتند ازكاد وکرب وأخذَ وجعل (نزدیک است) عسی (امید است)

نکته 1مهم:تمام مواردی که برای افعال ناقصه گفته شد در باره این افال صدق می کند

نکته2 افعال مقاربه فقط به صورت ماضی بکار می روند

نکته3 خبر افعال مقاربه همیشه فعل مضارع است

3- حروف مشبهه بالفعل: یكـﯽ دیگر از نواسخند . که در اول جمله هاﯼ اسمیه می آیند

و ناصب اسم و رافع خبرهستند. إنّ‌ َ (همانا ، به درستـﯽ كه و ..)أنّ َ همانا ، به درستـﯽ كه و ..)كأنّ َ (گویـﯽ كه ، مثل این كه )لكنّ َ (امّا ، ولـﯽ)لیتَ (اﯼ كاش)

لعلّ َ (باشدكه ، امیداست كه)

1- این حروف درعمل هیچ فرقـﯽ باهم ندارند . تنها تفاوت آن ها در معنـﯽ است .

2- مانند افعال ناقصه برسر جمله هاﯼ اسمیه آمده ، مبتدا اسم این حروف و خبر ، خبر آن ها نام مـﯽ گیرد .

3- مانند افعال ناقصه سه نوع از انواع خبر را دارند :

الف- مفرد : إنّ الله َ عالم ٌ . عالم ٌ: خبرمفرد إنّ و مرفوع به اعراب ظاهرﯼ واصلـﯽ

ب- جمله : إنّ التلمیذ َ یَكتبُ دَرسَهُ . جمله ﯼ "یكتب درسَه" : جمله ﯼ فعلیه ، خبرإنّ و محلاً مرفوع

ج- شبه جمله : إنّ بیَدی كتابا ً. (مسلما ًدردستم كتابـﯽ است .) إنّ : ازحروف مشبهة بالفعل ، بیَد : جارو مجرورتقدیراً وشبه جمله خبرمقدم إنّ و محلا ًمرفوع ، ی : مضاف إلیه و محلا ًمجرور، كتابا ً : اسم مؤخرإنّ و منصوب به اعراب ظاهرﯼ و اصلـﯽ .

4- از آن جا كه حرف هستند ، پس تطابقشان با اسم از نظر جنس بـﯽ معناست .

5- اسمشان یا به صورت اسم است، یا ضمیربارز. إنّ علیّا ً تلمیذ ٌ. علیّا ً: اسم إنّ ومنصوب به اعراب ظاهرﯼ و اصلـﯽ

إنّهُ تلمیذ ٌ. هُ : اسم إنّ و محلاً

اگرماﯼ كافه بعد ازاین حروف قرارگیرد ، مبتدا وخبربه حالت اصلـﯽ خود (از جهت اعراب و معنـﯽ) برمـﯽ گردند .

معنـﯽ جمله فرقـﯽ نمـﯽ كند ؛ غیر اززمانـﯽ كه با إنّ و أنّ بیاید . إنّما و أنّما : فقط .

إنما التلمیذ ُ یعمل بواجبه . (فقط دانش آموزبه وظیفه اش عمل مـﯽ كند .)

كأنـّما العلمُ نورٌ . (گویـﯽ دانش ، نور است.) لعلـّما اللهُ یَرْحَمُنا . (باشد كه خداوند ، به ما رحم نماید.)

4- لاﯼ نفـﯽ جنس

لاﯼ نفـﯽ جنس حرفـﯽ است كه نفـﯽ جنس هاﯼ دیگر مـﯽ كند . لاإلهَ إلا الله ُ: هیچ معبودﯼ جز خداﯼ یكتا نیست . یعنـﯽ نفـﯽ معبودهاﯼ دیگر مـﯽ كند . لاأحدَ فی الدار : هیچ كسـﯽ درخانه نیست . یعنـﯽ نه یك نفر، نه چند نفر، نه مذكر، نه مؤنث و نه .. نفـﯽ تمام افراد را مـﯽ نماید .

لاﯼ نفـﯽ جنس را به صورت "هیچ نیست" معنـﯽ مـﯽ كنیم .

اسم لاﯼ نفـﯽ جنس همیشه فتحه اﯼ بـﯽ تنوین دارد .

مـﯽ توان این حرف (لا) را در عمل ، یكـﯽ ازمتعلقات حروف مشبهه بالفعل به شمار آورد :

شباهت : اسمشان فتحه مـﯽ گیرد ، خبرشان مرفوع است .

تفاوت : اسم لاﯼ نفـﯽ جنس ، مبنـﯽ برفتح و محلاً منصوب است اما اسم حروف مشبهه بالفعل ، منصوب

میان لاﯼ نفـﯽ جنس و اسم آن هیچ فاصله اﯼ نباید باشد .

اسم لاﯼ نفـﯽ جنس همیشه معرب است ، اما اسم حروف مشبهه بالفعل مـﯽ تواند معرب یا مبنـﯽ باشد.

جمله اﯼ كه با حروف مشبهه بالفعل همراه است ، بدون آن ها نیزامكان پذیربوده، درمعنـﯽ واعرابْ متفاوت است ؛ اما جمله اﯼ كه با لاﯼ نفـﯽ جنس مـﯽ آید، بدون "لا" اصلا ً معنـﯽ ندارد .

** اسم لاﯼ نفـﯽ جنس همیشه مبنـﯽ برفتح و محلا ً منصوب است . منظور ازاین مبنـﯽ بحث معرب و مبنـﯽ نیست ، بلكه مبنـﯽ ِ اعرابـﯽ و تركیبـﯽ است . یعنـﯽ اسم لاﯼ نفـﯽ جنس معرب است ، اما از نظر تركیب چون همیشه فتحه ﯼ بدون تنوین دارد ، به آن مبنـﯽ برفتح مـﯽ گوییم . مانند :

لاتلمیذ َ فی الصف .(هیچ دانش آموزﯼ در كلاس نیست .)

لا : لاﯼ نفـﯽ جنس

تلمیذ : اسم لاﯼ نفـﯽ جنس ، مبنـﯽ برفتح ، محلاً منصوب

فی الصف : جارومجرور به اعراب ظاهرﯼ و اصلـﯽ و شبه جمله خبرِ "لا" و محلا ً مرفوع  

نوع مطلب : قواعدعربی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 18 خرداد 1398 08:58 ق.ظ

I have read several just right stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to create the sort of magnificent informative website.
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 04:49 ق.ظ
compare erectile dysfunction medicines http://viagralim.us compare erectile dysfunction medicines !
Hi there, You have done an excellent job. I'll certainly digg it and personally suggest to my friends. I'm confident they will be benefited from this website.
جمعه 30 فروردین 1398 09:58 ق.ظ
erectile problems and solutions http://viagralim.us erectile problems and solutions !
I for all time emailed this web site post page to all my contacts, for the reason that if like to read it next my friends will too.
دوشنبه 19 آذر 1397 10:14 ق.ظ
Heya i'm fⲟr the first time here. I came across this boaгd and I find
It really useful & it helped me out a lot.
I hope to give something baϲk and aid others like you aided
me.
دوشنبه 5 تیر 1396 08:18 ق.ظ
First of all I would like to say great blog!

I had a quick question in which I'd like to ask if you do not mind.
I was curious to know how you center yourself and clear your thoughts before writing.
I've had trouble clearing my thoughts in getting my thoughts out.
I truly do take pleasure in writing however it
just seems like the first 10 to 15 minutes are usually wasted simply just
trying to figure out how to begin. Any suggestions or hints?
Kudos!
جمعه 22 اردیبهشت 1396 01:47 ب.ظ
I am genuinely glad to read this weblog posts which consists of plenty of valuable information, thanks for providing
these kinds of data.
پنجشنبه 31 فروردین 1396 03:55 ق.ظ
Hi friends, fastidious post and nice urging commented
at this place, I am genuinely enjoying by these.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :